Sakafo herinandro

Alatsinainy
Ravim-bomanga sy patsakely : sasana in-3 ny patsakely, ary alona elaela anaty rano. Tangosana ny ravim-
bomanga. Karakaraina ny voatabia sy tongolo “sauce”. Arotsaka manarakizay ny patsa, ka avela hiketrika 1mn
dia arotsaka ny ravim-bonga ary arahina rano. Mihinàna finaritra!
Talata
Tsaramaso sy lasary karaoty : voasana sy voavaofy ny karaoty dia râpée-na. Asiana voatabia sy tongolo ary
“sauce vinaigrette”. Alaina ny tsaramaso lena, sasana ary atao anaty rano manarona azy dia avela hiketrika.
Rehefa izany dia atao ny “sauce” ary avela hiaro tsara ny tsiro dia vonona.
Alarobia
Toto-kena sy anana : ataony “sauce” voatabia sy tongolo, arotsaka ny toto-kena. Tetehana majinika ny anana.
Sasaina tsara hadio ary arotsaka dia avela hiketrika amin’ny rano nanasana azy. Afaka atao ritra na atao misy
rony arakizay itiavanao azy izany.
Alakamisy
Legioma sy nofokena : sasaina madio ny nofokena, asina ireo laharo ampalemy azy ary endasina avy eo. Sasàna
ary voahasana ny karaoty, “courgette”, ary tetehina atao lavalava. Toy izay koa ny “haricot vert” fa esorina ny
lohany ary tapahina roa. Ketrehiana tsy atao masaka be fa somary somasoma. Rehefa izay rehetra izay dia
ampiarahina ao anaty vilany ka ketrehina mandritra ny 10mn dia vonona ny laokantsika.
Zoma
Akoho rony : atao akoho gasy ampafilotra azy tsara. Tetehina tsy atao majinika loatra ny akoho. Homanina ny
sakamalao hanome tsiro ny rony. Arotsaka ao anaty rano izay sahaza anao ny akoho dia avela hiketrika
mandrapa-masaka azy.
Sabotsy
Anamamy sy angivy : silahina roa ny angivy ary esorina ilay tahony. Atao ny “sauce” voatabia sy tongolo ary
tangosana ny anamamy, sasana dia arotsaka ary tapohana rano izay mety aminao rehefa ritra. Rehefa akaiky ho
masaka dia arotsaka ny angivy. Vonona ny nahandro
Alahady
Trondro endasina sy lasary voatabia : kikisana ary esorina ny tsinain’ilay trondro. Sasana atao madio tsara. Avy
eo endasina atao somary mikarepokany trondro. Sasana ny voataby ary tetehina atao majinika. Karakaraina ny
“sauce vinaigrette ». Avela hilona 2mn ilay “sauce” sy voatabia mba hifangaro tsara ny tsiro. Mazotoa homana
e!
RAS.

One thought on “Sakafo herinandro

  • 12 avril 2019 at 16 h 36 min
    Permalink

    Toro-hevitra mahasoa

    Reply

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *