Vaksiny

Ny vakisiny sivy(09) tsy maintsy atao amin’ny zaza :

Ny vakisiny dia natao mba hiarovana amin’ireo karazana valan’aretina  maro samy hafa. Ny zaza no tena atao vakisiny noho izy mbola marefo ka mety tsy hanana hery hiadiana amin’ilay aretina. Ireto avy ary ny karazana vakisiny tokony hatao amin’ny zaza.

Misy sivy (09) izy ireo ka ireto avy izany :

 • Ny vakisiny BCG izay miaro amin’ny aretina « BK » ary vao teraka ny

zaza dia efa tokony hatao an’io vakisiny io.

 • Ny vakisiny DTCHépB kosa indray dia miaro amin’ny aretina « Diphtérie », »Tétanos », »Coqueluche » ary ny « Hépatite B ». Misy karazany telo (03) izy ireo ka ireto avy izany:
 1. DTC1HépB1 no voalohany ary natao ho an’ny zaza enina erinandro (06 semaines);
 2. DTC2Hép2 no manaraka azy izay natao ho an’ny zaza folo erinandro (10 semaines);
 3. Ary ny DTC3Hép3 no farany izay natao ho an’ny zaza efatra ambiny folo erinandro (14 semaines).
 • Ny vakisiny VPO ihany koa dia misy sokajiny efatra (04) mazava tsara,izy io moa dia miaro amin’ny aretina « polio ».
 1. Ny vakisiny Polio 0 dia natokana ho an’ny zaza vao teraka ;
 2. Ny vakisiny Polio 1 dia natokana ho an’ny zaza enina erinandro (06 semaines);
 3. Ny vakisiny  Polio 2 no manaraka azy ary natao ho an’ny zaza folo erinandro (10semaines);
 4. Ary mamarana azy ny vakisiny Polio 3 izay natokana ho an’ny zaza efatra ambiny folo erinandro (14 semaines).
 • Ny vakisiny VAR no mahafeno azy ho sivy, vakisiny izay miaro amin’ny « rougeole ». Ity vakisiny  farany ity dia natao ho an’ny zaza sivy volana (09 mois).

Ilaina dia ilaina noho izany ny mahavita ireo karazana vakisiny sivy(09) ireo mba tsy ho mora voan’ny aretina ny zaza ary ahafahany mitombo ara-dalàna.

                                                                                                    R.Navalona

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *